ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง

รายการทัวร์: เยือน 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง: เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ช่วงสงกรานต์ 11 เมษายน 2556 – 16 เมษายน 2556
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น): 29,900.-

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน

รายละเอียดไฮไลท์: เยือน 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน

เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ถนนนานกิง ตลาดร้อยปี
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม “กู้กง”
หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฟู่จิ่ง
อลังการ!! ชม 2 โชว์ กายกรรมอีร่า อันดับ 1 แห่งเซี่ยงไฮ้ และ กายกรรมปักกิ่ง
พิเศษ…บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ระดับ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR
นั่งรถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า อีสเทิร์น ( MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านเรื่องสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่สอง กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – ขึ้นหอไข่มุก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – อุโมงค์เลเซอร์ – ถนนนานกิง – ชาผู่เอ๋อ – อีร่า โชว์ 

…….. น. เหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU …(ไฟล์เหมาลำ)
…….. น. ถึงสนามบินผู่ตง ของนครเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ขึ้นหอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง ชั้นที่ 259 SKY WALK บนหอไข่มุก จากนั้นนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งที่งดงามสมจริงที่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เซี่ยงไฮ้

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านลอด อุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นเดินทางสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทาน) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง เซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือนย่าน สีลมของเมืองไทยและคล้าย ถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้า Brand name ทั้งสองข้างทางมีห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก ซื้อมากมาย จากนั้นให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ชาผู่เอ๋อ เป็นชาก้อนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมการแสดง กายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้าน ทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจ หลังจบการแสดง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม PATTAYA HOLIDAY INN HOTEL หรือทียบเท่า

วันที่สาม   ตลาดร้อยปี – ร้านผ้าไหม – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ปักกิ่ง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสนำท่านเดินทางสู่ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ หรือ ตลาดเฉินหวังเมี่ยวซึ่งเป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงามและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า หรือจะลองชิมเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อได้ที่นี่ จากนั้นนำท่านชม การผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ

รถไฟแม่เหล๊ก

รถไฟแม่เหล๊ก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เดินทางสู่ปักกิ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของประเทศจีน ซึ่งสามารถย่นระยะทาง 1,318 กิโลเมตร จากการเดินทาง 12 ชั่วโมงให้เหลือเพียง 4.48 ช.ม. เท่านั้นด้วยความเร็วสูงสุด 300 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง
เดินทางถึงมหานครปักกิ่ง

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   กำแพงเมืองจีน – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน – บัวหิมะ – กายกรรมปักกิ่ง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ท่านจะได้สัมผัสความมโหฬารของกำแพงโบราณที่สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อและชีวิต ของคนนับล้านคนในสมัยจักรพรรดิ์ จิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้

พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปีก่อน ในสมัยโบราณกษัตริย์ราชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี้ นำท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู นำท่านชมทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วนจำลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว เดินชม ระเบียงกตัญญู บนหลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียง รวม 777 เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่อน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เรือของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็นผู้เนรมิตสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทั้งหมด และทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้เงินหลวงทั้งสิ้น สถานที่แห่งบอกเล่าถึงความเป็นมาของซูสีไทเฮาได้อย่างลึกซึ้ง จากนั้นนำท่านแวะ โรงงานบัวหิมะ ให้ท่านได้ซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ได้เวลาสมควรนำท่านช้อปปิ้ง แห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์จีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่รู้จักมากนัก “THE PLACE” หรือ SHI MAO TIAN JIE ตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิเช่น ZARA, MNG, PRONMOD, MEXX เป็นต้น นอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมเพดานจอ LCD หรือท้องฟ้ายักษ์ ที่ไม่มีให้เห็นที่ใดในโลก เป็นจอ LCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร จัดตกแต่งตามฤดูกาล

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก จบการแสดงกลับสู่ที่พัก

วันที่ห้า    จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – นวดฝ่าเท้า – หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน -ตลาดรัสเซีย- ถนนหวังฟู่จิ่ง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคมหอระลึกประธานเหมา เจ๋อตุง จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม กู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัย ราชวงศ์หมิง และชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้ชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้องชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์สุขภาพ ให้ท่านได้รับการบริการ นวดฝ่าเท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หอบูชาฟ้าเทียนถาน

หอบูชาฟ้าเทียนถาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม หอฟ้าเทียนถานน ซึ่งกษัตริย์จีนใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี ทั้งยังคงเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงาม สมควรแก่เวลาอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง เลือกซื้อสินค้า Brandname อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า ที่มียี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมย่านการค้า ถนนหวังฟูจิ่ง ปักกิ่ง ให้ท่านได้ชมวิวยามราตรีของย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองปักกิ่ง ที่จัดไว้เป็นถนนคนเดิน ประดับประดาไฟแสงสี งดงามมาก อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ หรือช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังมากมายได้ที่นี่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก   ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม ประตูชัย หรือ “ตู๋เซิ่งเหมิน” ประตูนี้เมื่อก่อนใช้เวลาฮ่องเต้เสด็จไปสงครามก็จะออกจากเมืองโดยใช้ประตูแห่งนี้ นำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ ชมเทพเจ้าแห่งโชคลาภของจีน ชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัตว์ซึ่งนำมาซึ่งโชคลาภของผู้ที่ครอบครอง, ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เดินทางกลับสู่มหานครเซี่ยงไฮ้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
………… ออกเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU……(ไฟล์ทเหมาลำ)
………… ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, รายการทัวร์ แนะนำ และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร