ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน

รายละเอียดไฮไลท์: เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน

ผู่โถวซาน : นอนค้างเกาะ 1 คืน จุใจไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดผุ่จี๋ วัดฝาอวี้ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม / พิเศษอาหารเจภูถ่อซาน
อู๋ซี : วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ พิเศษอาบน้ำแร่ สปามัจฉา พักหรูโรงแรม 5 ดาว
เซี่ยงไฮ้ : หาดไหว้ธาน ตลาดเถาเป่า บุฟเฟต์สุดหรู โกลเดนท์จากัวร์ อลังการโชว์ที่สวยที่สุดในประเทศจีน อีร่าโชว์ ครบรส ลีลาอ่อนช้อย ตื่นเต้นเร้าใจ
หังโจว : เจดีย์นางพญางูขาว เหมาเรือล่องทะเลสาบซีหูเก่าใหม่ โชว์ราตรีแห่งหังโจว

ผู่ถ่อซาน

ผู่ถ่อซาน

วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า อีสเทิร์น ( MU) หรือ เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

หมายเหตุ: กรุณาแยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กเพื่อไปค้างที่เกาะผู่โถวซาน 1 คืน ถ้าท่านนำกระเป๋าใบใหญ่ลงเรือไปที่เกาะจะไม่สะดวกในการขนย้ายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ขึ้น-ลงเรือ

วันที่สอง   กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หนิงปอ-เกาะภูถ่อซาน-วัดผู่จี้-เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-วัดไผ่ม่วง-หนานไห่กวนอิม 

……. น. ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU ….. (ไฟล์เหมาลำ)
……. น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองท่าที่สำคัญ เมืองหนึ่งของมณฑลเจ๋อเจียงและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรูปอาหารสำเร็จรูป โดยผ่าน สะพานหังโจววาน สะพานข้ามทะเลที่ยาวทีสุดในโลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับน้ำหนักรถได้ถึง 1,430 ตัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านข้ามเรือสู่ เกาะผู่โถวซาน ที่ท่าเรือจูเจียซาน นำท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะผู่โถวซาน ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า เฉียนซื่อ หรือ วัดก่อน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซี่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผู่โถวซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเล วัดไผ่ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งอยู่ด้านหน้าของตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคือบนเกาะผู่โถวซานเท่านั้น จากนั้นนำท่านกราบขอพร องค์หนานไห่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อน

ที่พัก XILAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ผู่ถ่อซาน –หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว-ล่องทะเลสาบซีหู-ร้านหยก-โชว์หังโจวไนท์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองเอกขอมณฑลเจ๋อเจียงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของมณฑลเป็น 1 ใน 6 ของนครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ซ้ง เป็นเมืองสวรรค์บนดิน ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน

เจดีย์นางพญางูขาว

เจดีย์นางพญางูขาว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู หมูพันชั้น ไก่เศรษฐี หลังอาหารนำท่านชม เจดีย์นางพญางูขาว เป็นเจดีย์ที่สะกดวิญญาณของนางพญางูขาวตามตำนานของจีนทางรัฐบาลหังโจวได้ลงทุนตกแต่งไว้อย่าง สวยงามและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมภายในเจดีย์ยังมีภาพแกะสลักด้วยไม้เป็นการเล่าเรื่องราวของนางพญางูขาว จากนั้นแวะเยี่ยมชม โรงงานหยกจีน ที่มีผีซิ่ว สัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ำรวย และมีแต่โชคลาภ สมควรแก่เวลานำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู มีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ซีหูเป็นทะเลสาบสวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศจีน เป็นบ่อเกิดของบทกวีและนิยายดังหลายเรื่อง กวีโบราณเคยบรรยายเปรียบเทียบซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุกอิริยบถ ซีหูสวยทุกฤดูกาล พิเศษเหมาเรือเฉพาะคณะ นำท่านล่องชมวิวทั้งฝั่ง ซีหูเก่า-ใหม่ ได้เก็บภาพประทับได้เยอะกว่าใคร จากนั้นเยี่ยมชม สวนใบชา หลงจิ่ง ชาเขียวที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม การแสดงราตรีแห่งหังโจว ให้ท่านได้ชมการแสดงเจ้าแม่กวนอิมพันมือ การแสดงกังฟู การแสดงเรื่องราวตำนานริมทะเลสาบซีหู จบการแสดงกลับที่พัก

ที่พัก DAY JOYS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    หังโจว-อู๋ซี-วัดหลิงซานต้าฝ๋อ-โรงงานไข่มุกน้ำจืด-อาบน้ำแร่ สปามัจฉา โรงแรมรามาด้า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี หรือมีฉายาว่าเซี่ยงไฮ้น้อยตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”

วัดหลิงซาน

วัดหลิงซาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน “พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร ชมหอพระพุทธ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างสวยงามภายใน วัดหลิงซาน ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการด้านข้าง ๆของศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสำริดที่เขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า “หลิงซานต้าฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์สง่างาม ศาลาฯ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง จากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ตงหยางที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้ง รูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนานำท่าน แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ สมควรแก่เวลาเข้าสู่ที่พัก โรงแรม รามาด้า พลาซ่า ให้ท่านอาบน้ำแร่หรือสปาภายในโรงแรมตามอัธยาศัย ให้เลือกอาบตามความพอใจรวมทั้งท่านที่ต้องการ สปาด้วยปลา (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก RAMADA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เซอร์-ขึ้นหอไข่มุก-กายกรรมอีร่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศจีน แวะให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ชาผู่เอ๋อ เป็นชาก้อนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทาน) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นนำท่านลอด อุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ นำท่าน ขึ้น หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ ชมทัศนียภาพของสองความแตกต่างที่ลงตัว ระหว่าง “ผู่ตง” เมืองใหม่ที่มีตึกสูงทันสมัยระฟ้ากับฝั่ง “ผู่ซี” เมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ตึกเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เซี่ยงไฮ้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมหานครเซี่ยงไฮ้ในอดีต

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน นำท่านชม โชว์กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัวเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่หก    ผ่านชมหอจีน-บัวหิมะ-ตลาดร้อยปี-ตลาดเถาเป่า-รถไฟแม่เหล็ก-กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รับการบริการ นวดฝ่าเท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการผ่อนคลาย จากนั้นพาท่านสู่ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ หรือ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ยงไฮ้นิยมมาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝาก หรือแวะชิมเสี่ยวหลงเปา ต้นตำหรับได้ที่นี่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหรู GOLDEN JAGUAR RESTAURANT มหึมาภัตตาคาร..ความจุ 6,000 ที่นั่ง ลองลิ้มอาหารกว่า 400 เมนู อาหารทะเลสด อาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน ไทย ฝรั่ง ฯลฯ ชิมก้ามปูหิมะ รังนก หูฉลาม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับห่าน กุ้งสดๆ ปลาแซลมอน ขาแกะ ติ๋มซ้ำ ฯลฯ ฟรี ไวน์ เครื่องดื่ม เติมได้ตลอด หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังราคาถูกที่ ตลาดเถาเป่า ให้ท่านได้สนุกสนานกับเทคนิคการต่อราคาและเลือกซื้อของฝากมากมายได้ที่นี่

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน โดย รถไฟแม่เหล็ก เซี่ยงไฮ้ ความเร็ว 431 กม. ต่อ ชม. เป็นนวัตกรรมใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

……… น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU…..(ไฟล์เหมาลำ)
……… น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน เรื่องทั่วไป และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร