ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ตงหยาง อี้อู เหิงเตี้ยน ซูโจว อู๋ซี

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ตงหยาง อี้อู เหิงเตี้ยน ซูโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน

รายการทัวร์: เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ตงหยาง-อี้อู-เหิงเตี้ยน-ซูโจว-อู๋ซี 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง: ช่วง วันสงกรานต์ 11 เมษายน 2556 – 16 เมษายน 2556 และ วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2556 – 17 เมษายน 2556
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น): 27,900.-

รายละเอียดไฮไลท์:เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ตงหยาง-อี้อู-เหิงเตี้ยน-ซูโจว-อู๋ซี 6 วัน 4 คืน

ตงหยาง พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในเขตหัวตง
อี้อู ศูนย์ค้าส่งที่ถูกที่สุด และ ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
เหิงเตี้ยน โรงถ่ายฮอลิวูดเมืองจีน ตระการตาโชว์สู้น้ำป่า
หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
ซูโจว เมืองมรดกโลก / อู๋ซี สมญา “เซี่ยงไฮ้น้อย” วัดพระใหญ่หลิงซาน
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก-ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ช้อบปิ้งถนนหนันจิงลู่
อลังการบุฟเฟต์นานาชาติ ภัตตาคารโกลเด้นท์ จากัวร์ เลือกชิมอาหารนานาชาติกว่าร้อยอย่าง อิ่มไม่อั้น หูฉลาม หมูหัน กุ้งมังกร เป๋าฮื้อน้ำแดง เป็ดปักกิ่ง ฯลฯ
อาหารพื้นเมือง ไก่เศรษฐี, อาหารไทย , ซี่โครงหมูอู๋ซี , อาหารเสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ทะเลสาบซีหู

ทะเลสาบซีหู

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับจัดการเรื่องเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง    กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ตงหยาง-พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก-เมืองเหิงเตี้ยน-โชว์สู้น้ำป่า-อี้อู 

……. น. ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น โดยเที่ยวบินที่ MU ……( ชาเตอร์ไฟล์ เหมาลำ )
……. น. ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงหยาง เมืองศูนย์การค้าส่งแห่งใหม่ของประเทศจีนนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก ที่รวบรวมไม้แกะสลักจากหลายๆที่ของประเทศจีน มาไว้ที่นี่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ศูนย์ค้าส่งแห่งเมืองตงหยาง ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่เมืองอี้อู มีร้านค้ามากมาย สินค้าทุกประเภท ให้ท่านได้เลือกสรร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหิงเตี้ยน นำท่านชม

เหิงเตี้ยนเวิลด์สตูดิโอ

เหิงเตี้ยนเวิลด์สตูดิโอ

เหิงเตี้ยนเวิลด์สตูดิโอ (ฮอลิวู้ดเมืองจีน) โรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ด้วยทุนเริ่มต้นสองพันล้านหยวน บนพื้นที่ 164 เอเคอร์ ประกอบด้วย 2 โรงถ่ายขนาดมหึมา สร้างฉากจำลองสถานที่สำคัญหลายยุคสมัยของจีน เช่น พระราชวังในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง, เทศกาลชิงหมิงและ เมืองโบราณริมน้ำแห่งเจียงหนาน เป็นต้นความละเอียดเหมือนจริงและความยิ่งใหญ่ของฉากที่สร้างในสัดส่วนเท่าของจริง ดาราจีนระดับแนวหน้า เหลียง เฉาเหว่ย จางม่านยี่ว์ จางซิยี่ กงลี่ เจ็ทลี ฯลฯ และภาพยนตร์สะท้านวงการ “THE HERO” “ คนม้าบิน” และอีกกว่า 50 เรื่อง ล้วนสัมผัส “เหิงเตี้ยน” มาแล้ว นำท่านชม พระราชวังจำลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่สร้างเท่าของจริงในอัตราส่วน 1: 1

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร ในโรงเตี้ยมริมน้ำ ในโรงถ่ายฯ ** อาหารพื้นเมือง **

19.00 น. ชมบรรยากาศเทศกาลโคมไฟ การแสดงดนตรีโบราณ การแสดงเชิดหุ่น เสี่ยงโชคในบ่อนการพนันยุคร้อยปี

20.00 น. ตื่นเต้นระทึกใจกับการแสดงพิธี บูชาเทพเจ้า และ ชมฉากน้ำป่าที่ไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านเชิงเขา ที่เหมือนจริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอี้อู นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม JIAHUA HOTEL4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ศูนย์ค้าส่งอี้อู-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-หังโจวไนท์โชว์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ เมืองอี้อู ตั้งอยู่ตอนกลางของมณฑลเจ้อเจียง มีเนื้อที่ 1,105 ตร.กม. มีประชากรประมาณ หนึ่งล้านห้าแสนคน เป็นเมืองค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในบริเวณมีเนื้อที่ สองล้านหกแสนตารางเมตร มีร้านค้ากว่า 5 หมื่นร้านค้า มีสินค้ากว่า สามแสนสองหมื่นชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง นำท่าน ล่องเรือ (เหมา) ชมทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง แล้วเชิญท่านพบและลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วนพร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่จะต้องมีการคัดส่งองค์จักรพรรดิทุกปี

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร ชิมอาหารพื้นเมือง หมูพันชั้น ไก่เศรษฐี
นำท่านสู่ ความยิ่งใหญ่ของโชว์ Hangzhou Nights ที่งดงามด้วยโชว์สมัยราชวงศ์ซ่ง กังฟูเส้าหลิน และโชว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม S.T.RICH HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     หังโจว-ซูโจว-วัดซีหยวน-ไนท์ทัวร์ถนนหลี่กงตี 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า2,500 ปีได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” และ “เวนีสตะวันออก”

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้นนำท่านชม วัดซีหยวน วัดเก่าแก่ที่ชาวซูโจวให้ความเคารพนับถือ กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา ชมพระอรหันต์ 500 องค์ ชมรูปจี้กงที่มีทั้งอาการดีใจ และเสียใจ เพียงแค่มองคนละมุม ซึ่งทำขึ้นเพื่อเป็นคติธรรมสอนใจให้กับพุทธศาสนิกชน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม โรงงานผลิตผ้าไหมจีน สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองซูโจว แหล่งผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุดของเมืองจีนชมความละเอียดอ่อนของผ้าไหม ชมการเย็บปักถักร้อยของเมืองซูโจว เลือกซื้อผ้าห่มรังไหมคู่ที่ห่มเย็นในหน้าร้อนและห่มอุ่นในหน้าหนาว

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมแสงสี ยามค่ำคืน ที่ถนนหลี่กงตี ของเมืองใหม่ซูโจว ที่เมืองมรดกโลกที่อนุรักษ์เมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และมีเมืองใหม่ที่ทันสมัยไม่แพ้เมืองอื่นๆ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม XIONGSHI HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    ซูโจว-อู๋ซี-วัดหลิงซานต้าฝ๋อ-ฟาร์มไข่มุก-เซี่ยงไฮ้-กายกรรมอีร่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก” นำท่านไปชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่ เขาหลิงซาน “พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร ผ่านชมทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบกว้างใหญ่ที่มีพื้นที่ติดต่อกับหลายเมือง มีการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดที่ขึ้นชื่อในประเทศจีน ท่านสามารถหาเลือกซื้อไข่มุกและ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุก ในราคาถูกแสนถูก

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวันออก” เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ แวะชม “เผ่เย้า” เครื่องประดับนำโชค

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมอีร่า โชว์ นำสมัยใหม่ล่าสุด ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้อย ผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดง จบการแสดงกลับที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม DORURE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก    เซี่ยงไฮ้-หาดไหว้ธาน-หอไข่มุก-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ตลาดเถาเป่า-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทาน เซี่ยงไฮ้) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า นำท่านขึ้น หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เซี่ยงไฮ้ ที่เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงคราม ฝิ่น เรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า

 

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคารโกลเด้นท์ จากัวร์ อิ่มอร่อยบุฟเฟต์นานาชาติ ที่มีอาหารให้ท่านเลือกกว่าร้อยอย่าง อิ่มไม่อั้น หูฉลาม รังนก เป๋าฮื้อน้ำแดง กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ฯลฯ หลังอาหารนำท่านไปชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงานผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังมากมายที่ ตลาดเถาเป่า ให้ท่านต่อรองราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสัมผัสความทันสมัยของรถไฟแม่เหล็ก เซี่ยงไฮ้ รถไฟแม่เหล็ก ความเร็วสูง เดินทางสู่สนามบิน โดยใช้เวลาเพียง 7 นาที
……. น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น โดยเที่ยวบินที่ MU …( ชาเตอร์ไฟล์ เหมาลำ )
……. น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, รายการทัวร์ แนะนำ และติดป้ายกำกับ , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร