ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เขาหวงซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เขาหวงซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 6 วัน 4 คืน

รายการทัวร์: เขาหวงซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง: ช่วง วันสงกรานต์ 11 เมษายน 2556 – 16 เมษายน 2556 และ วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2556 – 17 เมษายน 2556
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น): 33,900.-

รายละเอียดไฮไลท์: เขาหวงซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 6 วัน 4 คืน

พิชิตเขาหวงซาน ภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีน
ชมสุดอลังการ…โชว์ราชวงศ์ซ่งที่เมืองหังโจว เมืองโบราณหงชวน ล่องทะเลสาบซีหู วัดจี้กง
พิเศษ…บุฟเฟต์สุดหรูระดับ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR กลับมาอีกครั้ง ตามคำเรียกร้อง

วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
หมายเหตุ : กรุณาแยกเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเล็กเพื่อไปพักบนเขาหวงซาน 1 คืน และสะดวกต่อการขนย้ายเขาสู่ที่พักบนเขาหวงซาน เพราะจุดลงกระเช้าห่างจากที่พัก พอสมควร ท่านจะต้องนำกระเป๋าของท่านเดินทางเท้าเข้าสู่ที่พัก (บริเวณจุดลงกระเช้าจะมีคนรับจ้างแบกกระเป๋าไปส่งให้ที่โรงแรม แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใบละประมาณ 10-20 หยวน แล้วแต่ขนาดของกระเป๋า)

วันที่สอง  กรุงเทพฯ-หังโจว-หวงซาน-อุทยานแห่งชาติหวงซา-เป่ยไห่-ยอดกวงหมิงติ่ง-หินบินมา 

……… น. เหินฟ้าสู่เมืองหังโจวโดย สายการไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU…(ไฟล์เหมาลำ)
……… น. ถึงท่าอากาศยานเมืองหังโจว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุคนได้ประมาณ 40 คน ใช้เวลา ประมาณ 8 นาที อุทยานแห่งชาติเขา หวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็น หวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้ำพุร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู”ของ สีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามตามอัธยาศัย

เมืองหังโจว

เมืองหังโจว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินชมความงามเขาซึ่งมีพื้นที่ 154 ตารางกิโลเมตร ชมเทือกเขาน้อยใหญ่กว่า 72 ลูก ชมต้นสนที่มีอายุยืนนานหลายร้อยปี นำท่านชมความงดงามตามธรรมชาติขอ งขุนเขาต่างๆ นำท่านชมทิวทัศน์ด้านเหนือเป๋ยไห่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เหมือนหนึ่งอยู่บนแดนสวรรค์ จะเห็นเมฆปุยๆลอยไปมา ชมเขาต่างๆทาบกับฟากฟ้า สวยสดงดงามสุดจะพรรณนา ชมยอดกวงหมิงติ่ง เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของเขาหวงซาน ชมทะเลหมอก และต้นสนรูปร่างแปลกตา ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ชมหินบินมา ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่หน้าผา เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นว่าหินก้อนนี้ทำไมถึงตั้งอยู่ได้ ท่านจะได้เห็นขุนเขาเป็นรูปร่างต่างๆ บ้างเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานเป็นรูปคล้ายวานร รูปคล้ายเจ้าแม่กวนอิม ภูเขาหินลอยมา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก BEI HAI HOTEL หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ: กรุณาแยกเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเล็กเพื่อไปพักบนเขาหวงซาน 1 คืน และสะดวกต่อการขนย้ายเขาสู่ที่พักบนเขาหวงซาน เพราะจุดลงกระเช้าห่างจากที่พัก พอสมควร ท่านจะต้องนำกระเป๋าของท่านเดินทางเท้าเข้าสู่ที่พัก (บริเวณจุดลงกระเช้าจะมีคนรับจ้างแบกกระเป๋าไปส่งให้ที่โรงแรม แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใบละประมาณ 10-20 หยวน แล้วแต่ขนาดของกระเป๋า)

วันที่สาม    เขาหวงซาน-เมืองโบราณหงชวน-ถนนโบราณตุนซี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาหวงซาน มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศจีน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ เยี่ยมชมเมืองโบราณหงชวน ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หงชวน” ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอีเสี้ยนไปทางทิศเหนือ10 กิโลเมตร มีประวัติศาสตร์กว่า 800 ปี เมื่ออดีตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกหลานคนใน “สกุลวัง” ปัจจุบันหมู่บ้านหงชุน มีบ้านเรือนจำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน ที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงไว้อย่างสมบูรณ์ ได้รับการขนานนามว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน” นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จีนกำลังภายในชื่อดังของฮอลิวูด Crouching Tiger Hidden Dragon พยัคฆ์ระห่ำ มังกรผยองโลก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณตุนซี เป็นถนนโบราณที่ยังคงอนุรักษ์แบบบ้านที่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณของจีน บริเวณถนนทั้งสองฝากฝั่งจะจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองของมณฑลอานฮุย ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคแบบจีนโบราณ จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

ที่พัก JUNRUI LILY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ตุนซี-เซี่ยงไฮ้-หาดไหว่ธาน-ช้อปปิ้งถนนนานกิง (วันนี้นั่งรถทางไกล) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทาง นำท่านเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองท่าเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน เป็นเมืองที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้รับสมญานาม “ปารีสตะวันออก”

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านชมทัศนียภาพสองข้างทางต้นฤดูใบไม้ผลิ ที่ดอกไม้ป่าบานไสว เป็นทัศนียภาพที่งามตา ชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่ (หาดไว่ทาน เซี่ยงไฮ้) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง เซี่ยงไฮ้ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เซี่ยงไฮ้

เมืองเซี่ยงไฮ้

ค่ำ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    อุโมงค์เลเซอร์-หอไข่มุก-บัวหิมะ-ตลาดเถาเป่า-ผ้าไหมจีน-หังโจว-โชว์ราชวงศ์ซ่ง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านลอด อุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่าน ขึ้นหอไข่มุก ชมทัศนียภาพของสองความแตกต่างที่ลงตัว ระหว่าง “ผู่ตง” เมืองใหม่ที่มีตึกสูงทันสมัยระฟ้ากับฝั่ง “ผู่ซี” เมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ตึกเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดเถาเป่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ ฝากคนรู้ใจ นำท่านชม การผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ซึ่งผ้าห่มนวมเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียง และเป็น 1 ใน 6 เมืองหลวง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่เมืองจำลองซ่ง ชมโชว์ การแสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วย แสง สี เสียง ภายในเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง หลังจบการแสดงเดินทางสู่ที่พัก

ที่พัก YONGHUI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก    วัดจี้กง-หอนางพญางูขาว-ล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ วัดจิ้งฉือ (วัดจี้กง) ตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู เป็น วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อจากวัดซิว หลิงเป็นวัดจิ้งฉือในปัจจุบัน ซึ่งแปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในวัดประกอบด้วย วิหารหวังเตี้ยน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระสังกระจาย หลวงพ่อเว๋โถ วิหารต้าชงเปาเตี้ยน เป็นวิหารหลักใหญ่ที่สุดของวัด ภายในประดิษฐานพระประธานขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บนดอกบัว ทำจากทองแดง หนัก 60 ตันนอกจากนี้ยังมีวิหารเวินเติ้น ภายในมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ พระจี้กง บ่อน้ำขนไม้ ที่พระจี้กงแสดงอภินิหาร และยังมีหอระฆังสูง 3 เมตร ภายในบรรจุทองแคงหนัก 40 ตัน ซึ่งชาวญี่ปุ่นได้มอบให้ทางวัดในปี 1986 จากนั้นนำท่าน เจดีย์นางพญางูขาว เป็นเจดีย์ที่สะกดวิญญาณของนางพญางูขาวตามตำนานของจีนทางรัฐบาลหังโจวได้ลงทุนตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมภายในเจดีย์ยังมีภาพแกะสลักด้วยไม้เป็นการเล่าเรื่องราวของนางพญางูขาว

เจดีย์นางพญางูขาว

เจดีย์นางพญางูขาว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู มีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ซีหูเป็นทะเลสาบสวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศจีน เป็นบ่อเกิดของบทกวีและนิยายดังหลายเรื่อง กวีโบราณเคยบรรยายเปรียบเทียบซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุกอิริยบถ ซีหูสวยทุกฤดูกาล แวะชมชาเขียวหลงจิ่งขึ้นชื่อของหังโจว จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านละลายทรัพย์ หาของฝากคนทางบ้าน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
……. น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ MU ….(ไฟล์เหมาลำ)
……. น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, รายการทัวร์ แนะนำ และติดป้ายกำกับ , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร