ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวสุดหรู 5 เมือง

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวสุดหรู 5 เมือง 6 วัน 4 คืน

รายการทัวร์: เซี่ยงไฮ้ เที่ยวสุดหรู 5 เมือง 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง: เซี่ยงไฮ้ VIP 5 ดาว ช่วง วันสงกรานต์ 11 เมษายน 2556 – 16 เมษายน 2556
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น): 36,900.-

รายละเอียดไฮไลท์:เซี่ยงไฮ้ เที่ยวสุดหรู 5 เมือง 6 วัน 4 คืน

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู่เจิ้น-ซูโจว-อู๋ซี กิน-อยู่ หรู 5 ดาว
เมืองโบราณอู่เจิ้น ล่องเรือแจว ชมเมืองโบราณ
หังโจว เหมาเรือวีไอพี ล่องทะเลสาบซีหู ชมวิวทะเลสาบเก่า+ใหม่
อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ ตำหนักฝานกง คุณค่าทางพุทธศาสนา
ซูโจว วัดฉงหยวน เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ สูงสุดในประเทศจีน
เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก ขึ้นชั้นคริสตัล (ถ้ายังไม่ได้ขึ้นหอไข่มุก..อย่าบอกว่าถึงเซี่ยงไฮ้)

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า อีสเทิร์น ( MU) หรือ เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง    กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ธาน – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – อู่เจิ้น 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU548 หรือ เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ FM 854

07.00 น. ถึง ท่าอากาศยาน เมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (475-221 ปีก่อนคริสตกาล) เดิมชื่อว่า เซิน (Shen) ตามชื่อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็น หู้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปีก่อน แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน และมีหมู่บ้านชาวประมง ถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงตำบลเล็กๆ คริสต์ศตวรรษที่ 17–18 เซี่ยงไฮ้ กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่าน เพราะมีลำคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหล่งผ้าไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ่ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่ง ซึ่งอยู่ทางเหนือ หลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่ง เซี่ยงไฮ้จึงกลายเป็นเมือง ท่าการค้านานาชาตินับแต่นั้นมา ผลจากการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่า ทำให้ใจกลางเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขต ผู่ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่าน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมความงามของ หาดไหว้ธาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไหว้ธานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น นำท่าน อุโมงค์เลเซอร์ โดยรถรางไฟฟ้า ลอดแม่น้ำหวงผู่ ลึกลงไปประมาณ 50 เมตร ประดับไฟแสงสีสวยงามตระการตา จากนั้นนำท่าน ขึ้นหอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ ชมทัศนียภาพของสองความแตกต่างที่ลงตัว ระหว่าง “ผู่ตง” เมืองใหม่ที่มีตึกสูงทันสมัยระฟ้ากับฝั่ง “ผู่ซี” เมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ตึกเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนภัตตาคารหมุนหอไข่มุก บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมวิว 360 องศา หลังอาหารแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋เจิ้น ท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตำบลอูเจิ้นตั้งอยู่ในเมือง “ถงเซียง” มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด “ต้ายุ่นเหอ” ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง ๑๐๐ กิโลเมตร และห่างจากเมืองหางโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง ๖๐ กิโลเมตร ตำบลอูเจิ้ง มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง ๗๐๐๐ ปี และมีประวัติในการสร้างตำบลที่นานกว่า ๑๓๐๐ ปี เป็นตำบลที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์ ภายในตำบลอูเจิ้นมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านสลับกันไปมา มีบ้านเรือนของชาวบ้านมากมาย ที่สร้างขึ้นตามริมแม่น้ำ นักท่องเที่ยวมักจะได้เห็นสะพานเล็ก น้ำที่ไหลเอื่อยๆ อยู่ตามแม่น้ำลำธาร และบ้านเรือนของชาวบ้านที่มีรูปทรงอันสวยงามเป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน นับเป็นทัศนียภาพที่มีความงามพิเศษที่เป็นแบบฉบับของหมู่บ้านตำบลริมแม่น้ำทางภาคใต้ของจีน นำท่าน ลงเรือแจวโบราณ ล่องชมความสวยงาม เรียบง่าย และสงบของหมู่บ้านโบราณริมน้ำท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ไวน์แดงโต๊ะละ 1 ขวด หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก

ที่พัก TONGAN HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    อู่เจิ้น – หังโจว – เจดีย์นางพญางูขาว – ล่องเรือชมทะเลสาบซีหูใหม่ + เก่า – IMPRESSION WESTLAKE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง นำท่านชม เจดีย์นางพญางูขาว เป็นเจดีย์ที่สะกดวิญญาณของนางพญางูขาวตามตำนานของจีนทางรัฐบาลหังโจวได้ลงทุนตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมภายในเจดีย์ยังมีภาพแกะสลักด้วยไม้เป็นการเล่าเรื่องราวของนางพญางูขาว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ไก่ขอทาน + หมูตงโพ หลังอาหารนำท่านสู่ เรือเหมาล่องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ ล่องเรือผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์ จากนั้นแวะชิม ชาเขียว “บ่อน้ำมังกร” ให้ท่านได้ชมการสาธิตการเด็ดยอดชา การคั่วใบชา การชงชา ให้ท่านชิมชาเขียวที่ชงสดๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

ทะเลสาบซีหู

ทะเลสาบซีหู

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ไวน์แดงโต๊ะละ 1 ขวด หลังอาหารนำท่านชม IMPRESSION WESTLAKE ริม ทะเลสาบซีหู(Xi Hu ซึ่งก็แปลว่า West Lake) เมืองหังโจว ซึ่งกำกับโดย จาง อี้โหมว ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการสร้างสรรค์พิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิกครั้งล่าสุด ที่ประเทศจีนเทคนิคการทำเวทีแสดงที่ทำให้ผู้แสดงเหมือนเดินอยู่บนผิวน้ำ ฉากอลังการขนาดใหญ่ที่เคลื่อนได้เช่นเก๋งจีน และ โครงสร้างคล้ายปิรามิดที่ค่อยๆยกตัวขึ้นมาแล้วปล่อยม่านหมอกไอน้ำประกอบแสงสี ระบบเสียงสุดยอด ดนตรีโดย Kitaro เพลงที่ขับร้องไพเราะสุดประมาณโดย Zhang Liang-ying (มีผู้บอกว่าเป็นนักร้องหน้าใหม่ที่จาง อี้โหมวปั้นขึ้นมา) เขาใช้นักแสดงหลายร้อย ชุดการแสดงตื่นตา เร้าใจ หลังจบการแสดงนำท่านสู่ที่พัก

ที่พัก JINMA PALACE HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    หังโจว – อู๋ซี – วัดหลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ) – อาบน้ำแร่ “สปามัจฉา” 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ชมเมืองอู๋ซิ เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก” จากนั้นชม ผลิตภัณฑ์จากไข่มุกน้ำจืด ไม่ว่าจะเป็นครีมไข่มุก หรือเครื่องประดับต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี หลังอาหารนำท่านชม วัดหลิงซาน เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปรางค์ประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศจีน พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ โดยมีความสูงถึง 88 เมตร มีน้ำหนัก 700 ตัน ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้ และวัดนี้มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี และเป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้า จากนั้นนำท่านชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีเส้นผ่าศูนย์กลางจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก และมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยางที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ รวมทั้ง รูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่าเหล่านี้ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ไวน์แดงโต๊ะละ 1 ขวด สมควรแก่เวลาเข้าสู่ที่พัก โรงแรม รามาด้า พลาซ่า ให้ท่านอาบน้ำแร่หรือสปาภายในโรงแรมตามอัธยาศัย ให้เลือกอาบตามความพอใจรวมทั้งท่านที่ต้องการ สปาด้วยปลา (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก RAMADA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    อู๋ซี – ซูโจว – วัดฉงหยวน – เซี่ยงไฮ้ – GOLDEN JARGUAR – บัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “ เจียงหนาน ” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้ นำท่านชม วัดฉงหยวน โดยนั่งรถกอล์ฟ เป็นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่ อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตำหนักที่สูงทีสุดในจีน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” ศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์นานาชาติสุดหรู มีเมนูให้เลือกชิมกว่า 400 อย่าง อาทิ เป๋าฮื้อ หูฉลาม เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง ไอศครีม Haagen Dazsฯลฯ พัก หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมควรแก่เวลาอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ หรือ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็นตลาดเก่าของคนเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงามและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า หรือจะลองชิมเสี่ยวหลงเปา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ไวน์แดงโต๊ะละ 1 ขวด หลังอาหารนำท่านชม โชว์กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว จบการแสดง นำท่านกลับที่พัก

ที่พัก FOURPOINT BY SHERATON HOTEL 5 *หรือเทียบเท่า

วันที่หก    เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเถาเป่า – ร้านหยก– พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – รถไฟแม่เหล็ก – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai museum of History) เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ แสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทอง เหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ ทำให้ผู้เขาชมรับรู้ถึงอารยธรรมในสมัยนั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ ตลาดเถาเป่า เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าประเภท เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ปากกา ฯลฯ ให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นแวะเยี่ยมชม โรงงานหยกจีน ที่มีผีซิ่ว สัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ำรวย และมีแต่โชคลาภ

รถไฟแม่เหล๊ก

รถไฟแม่เหล๊ก

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ไวน์แดงโต๊ะละ 1 ขวด หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินโดยรถไฟแม่เหล็ก เซี่ยงไฮ้ รถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง นวัตกรรมใหม่ ความภูมิใจของคนจีน วิ่งเร็วที่สุดในโลก ใช้เวลาจากในเมืองถึงสนามบิน เพียง 7-10 นาทีเท่านั้น

……. น. นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU……(ไฟล์เหมาลำ)
……. น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน เรื่องทั่วไป และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร