มหัศจรรย์มรดกโลก “จางเจียเจี้ย” 6 วัน 5 คืน

รายละเอียดทัวร์: มหัศจรรย์มรดกโลก “จางเจียเจี้ย” 6 วัน 5 คืน
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
สายการบิน: Thai Smile
ราคา(เริ่มต้น): 22,900.-

 

จางเจี่ยเจี้ย

 รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนจื่อชาน + เทียนเหมินซาน ลำธารจินเปียนซี สวนจอมพลเฮ่อหลง ภาพเขียนสิบลี้ ชมเมืองโบราณฟ่งหวง ลองแม่น้ำถัวเจียง ชมอลังการโชว์หวานหยด สุดแสนโรแมนติกนางพญาจิ้งจอกขาว

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉางซา

13.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ อาคาร 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2 สายการบินไทย สไมล์ [TG] โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

15.20 น. เหินฟ้าสู่ กวางเจา โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ886

19.15 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฉางซา เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วยมีคำกล่าวว่า “ หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก HUARUIJINDU HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานหงส์ –ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ เฟิ่งหวง ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน

เมืองฉางซา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง ( เมืองหงส์) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวล้อมรบด้วย ขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ฟ่งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “ฟ่งหวงกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ชมบ้านกวีสมัยราชวงศ์ชิง “เสิ่นฉงเหวิน” ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของ ฟ่งหวง คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน… นำท่าน นั่งเรือแจวชมบ้านเรือน ริมน้ำและชม เจดีย์ว่านหมิง ที่เด่นตระหง่าน อีกทั้งยังมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวแม่น้ำลำธารที่ใสสะอาดจนเป็นเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก  FENGTING HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    เมืองโบราณเฟิ่งหวง – จางเจียเจี้ย -  เขาเทียนเหมินซาน  (รวมกระเช้า)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 ยังเป็นอุทยานที่สวยงามมาก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500 กว่าตารางกิโลเมตร ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชอุ่มด้วยหลากหลาย

เขาเทียนเหมินซาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้น สู่จุดสูงสุดของเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย นำท่านชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ เขาเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน ประตูสวรรค์นี้นี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว สมควรแก่เวลานำท่าน นั่งกระเช้าลง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผู้ชมกลับไปนอนฝันดี

***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***

พักที่จางเจียเจี้ย KAITIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    เทียนจื่อซาน (รวมกระเช้า // ขึ้นลิฟท์) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) – สวนจอมพลเฮ่อหลง

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นนำท่านสู่อีกหนึ่งของอุทยานจางเจียเจี้ย เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน นำท่านขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลงลงจากจุดสูง 326 เมตร และเป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย นำท่านเปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่นเที่ยวชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด นำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจจากนั้นเชิญท่านพบและลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วนพร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ

จางเจี้ยเจี้ย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านสู่ชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น สวนสาธารณะเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวบนยอดเขา เซียนหนี่ว์ซ่านฮวา หรือนางฟ้าโปยดอกไม้ และ หน้าผาเจียงจวิน หรือหน้าผาท่านนายพล พาท่านชมวิวที่สามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะและยังมีลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนไปตามสี่ฤดูกาลอีกด้วย กล่าวคือในบางเวลาจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาทึบ แต่ในบางขณะจะเห็นท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากฟ้าฝน ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์  อีกทั้งยังมี การนำเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือและรถถังของนายพลเฮ่อหลงมาจัดแสดงไว้ ลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลงลงจากจุดสูง 326 เมตร)

ค่ำ บริการอาหารค่ำท่านด้วยมื้อสุกี้ท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก

พักที่จางเจียเจี้ย KAITIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   ภาพเขียนสิบลี้ – ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง – เมืองซิลี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นั่งรถรางไฟฟ้าผ่านชม ภาพวาดสิบลี้ ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน พาท่านสู่อุทยานแห่งชาติเพื่อเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลำธารแซ่ทอง มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน

ลำธารแส้ทอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “ถนนคนเดินหวงซิงลู่” เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึก  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก

พักที่ซิลี CILI HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก    เมืองซิลี – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร แวะชม ศูนย์ผ้าปัก (เซียงซิ่ว) ที่เลื่องชื่อ 1 ใน 4 ของประเทศจีนให้ท่านได้ชมการทำผ้าปัก ที่มีความละเอียดและสวยงามดั่งภาพวาด   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่  ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่นำมาปรับเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นเสื้อผ้า หมอน ผ้าขนหนู สบู่ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆอีกมากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “ถนนคนเดินหวงซิงลู่” เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึก  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.00 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 2603

22.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ** ไม่มีแจกกระเป๋า **

กำหนดการเดินทางเดือน: ธันวาคม มกราคม
วันที่: 20-25 ธ.ค. 56, 5-10, 10-15, 12-17 ม.ค. 57
ราคาผู้ใหญ่ไม่มี ราคาเด็ก: 22,900.-
เตียงเดี่ยว: 5,500.-

กำหนดการเดินทางเดือน: ธันวาคม
วันที่: วันพ่อ 1-6 ธันวาคม 2556     
ราคาผู้ใหญ่ไม่มี ราคาเด็ก: 23,900.-
เตียงเดี่ยว: 5,500.-

กำหนดการเดินทางเดือน: ธันวาคม มกราคม
วันที่: ปีใหม่ 29 ธ.ค.56 – 3 ม.ค 57 
ราคาผู้ใหญ่ไม่มี ราคาเด็ก: 25,900.-
เตียงเดี่ยว: 6,500.-

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
***ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง***

**รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**

หมายเหตุ:  รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวงและเมืองอื่นของมณฑลหูหนานได้ออกระเบียบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยกำหนดให้โรงแรมรวมถึงสถานที่พักตากอากาศให้ยกเลิกการให้บริการวางฟรีสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง อันได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู สบู่ หมวกอาบน้ำ ร้องเท้าแตะ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม ถ้าผู้เข้าพักต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยจ่ายตามราคาที่โรงแรมทุกที่กำหนดไว้ หรือกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาเอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษ ซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวหังโจวและร้านค้าต่างๆ

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าโรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทำการปกติ (หนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
 • ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • การจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท) พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ
 • เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
 • ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เนื่องด้วยสถานทูตจีนได้เปลี่ยนกฎการยื่นวีซ่าใหม่ กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

1.1 สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด วีซ่าอายุไม่เกิน 2 ปี (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)1.2 สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน
1.2 กรณีบุคคลทั่วไป ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)(ควรมียอดไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทขึ้นไป)
1.3 กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
1.4 กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็น ปัจจุบัน (สำเนา) (ควรมียอดไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทขึ้นไป)

2. ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้บุตรหรือญาติ (นามสกุลเดียวกัน) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้และขอเอกสารเพิ่มเติมของผู้รับรองดังนี้

2.1.สำเนาสูติบัตรของผู้รับรอง (เช่นบุตร รับรอง บิดา หรือมารดา ต้องใช้สำเนาสูติบัตรของลูก หากไม่มีรบกวนขอคัดลอกจากอำเภอ)
2.2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับรอง
2.3.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับรอง
2.4.สำเนาเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา) และต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 80,000 บาท
***กรณีที่ลูกค้ามีเงินในบัญชีไม่ถึง 30,000 บาท ต้องใช้แบงค์การันตี***

3. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

4. รูปสี หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น **สำคัญมาก** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

5. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ** หมายเหตุ!!! ลูกค้าต้องโชว์ตัวกับทางสถานทูต **

5.1.หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
5.2. หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
5.3.หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,700 บาท

6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

หมายเหตุ : โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,200 บาท
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ

 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
 4. รูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
  ดาวโหลดแบบฟอร์มวีซ่า

การยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เงื่อนไขในการให้บริการ

 1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
 2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
 3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

หมายเหตุ

 • ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
 • กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
 • กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
 • หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, รายการทัวร์ ราคาพิเศษ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>