เที่ยวไม่เหนื่อย ฮ่องกง ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน 6 วัน 5 คืน

รายละเอียดทัวร์: เที่ยวไม่เหนื่อย!!! ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าฮ่องกง …. ออกเซี๊ยะเหมิน
เครื่องบิน รุ่นใหม่ล่าสุด Air Bus A380

ประเทศ: ฮ่องกง จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
สายการบิน: Thai Airway
ราคา (เริ่มต้น): 25,900.-

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์
ฮ่องกง : นมัสการเจ้าแม่กวนอิม + ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย
จูไห่ : เมนูมื้อพิเศษ!!! เป๋าฮื้อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง + ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
มาเก๊า : ชมอลังการ THE VENETIAN ลาสเวกัสเอเชีย
ซัวเถา : ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคลชีวิต เฮี่ยงบู๋ซัว ไต่ฮงกง + ชมวัดไคหงวนวัดเก่าแก่แห่งเมืองแต้จิ๋ว
เซี๊ยะเหมิน : เที่ยวเกาะ กู่ล่างหยี่ + สวนดอกไม้ซูจวง

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ – ร้านจิวเวลรี่ – ช้อปปิ้งนานธาน – จูไห่ (พักที่จูไห่)

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตร ที่นั่งแก่ทุกท่าน

08.00 น. เหินฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 600 เครื่องแอร์บัส 380 บริการอาหารบนเครื่อง

11.45 น. ถึง ฮ่องกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ของจีน โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นเกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้างซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

hong kong

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร….นำท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ “อ่าวน้ำตื้น REPULSE BAY” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวนที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปีหลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง สมควรแก่เวลาอิสระให้ท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือย่านถนนนาธานที่คนไทยเรียกกัน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือโดยสารเรือสู่เมืองจูไห่

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   จูไห่ – วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งตลาดก๊กเป๋ย – โชว์หยวนหมิง (พักที่จูไห่)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร พาท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ “หวีหนี สาวงามกลางทะเล” นำท่านเดินทางกราบนมัสการเทพเจ้ากวนอู, เทพเจ้าโชคลาภ, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเมืองจูไห่ ให้ความเคารพนับถือ จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาลเป่าฟู่หลิงหรือ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือน้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ หลังอาหารพาท่านแวะชม ร้านผ้าไหม พาท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองจูไห่ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตาม

นำท่านชม พระราชวังหยวนหมิง เป็นสวนที่จำลองมาจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังจากถูกทำลายโดยพันธมิตร ในปี ค.ศ. 1860 ได้รับความเสียหายจนยากที่จะบูรณะพระราชวังหยวนหมิง จึงได้ระดมงบประมาณก่อสร้างใหม่ถึง 600 ล้านหยวน และชมโชว์หยวนหมิง ประกอบด้วยการแสดง แสง สี เสียง ชุดต่างๆ ยิ่งใหญ่อลังการ อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่พัก XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล – เวเนเชี่ยน – จูไห่ (พักที่จูไห่)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก …นำท่านข้ามด่านสู่มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่ความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง รวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือการลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน

macau bridge

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกไกล พาท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย พร้อมสิ่งที่ให้ความบันเทิง ร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูบนพื้นที่ถึง 1 ล้านตารางฟุต สัมผัสบรรยากาศท้องฟ้าสดใสสวยงามตลอด 24 ชม. พบกับความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้ง ลำคลองคดเคี้ยว สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เมืองจูไห่

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ ที่พัก XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    จูไห่ – เฮียงบู่ซัว – ไต่ฮงกง – ชิมชา – ซัวเถา (พักที่ซัวเถา)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถิ่น กำเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยู่ทั่วโลก นำท่านแวะชิมชาขึ้นชื่อของเมืองซัวเถา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก จากนั้นนำท่านสู่ ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  HUA QIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   ไฮตังม่า – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื้อ – เซี๊ยะเหมิน (พักที่เซี๊ยะเหมิน)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่าน แวะ เกาะมาหยู หรือไฮตังม่า เพื่อเยี่ยมชมวัดเจ้าแม่ทับทิม และนมัสการรูปปั้น เจ้าแม่ทับทิม อันศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกำเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง นำท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวัตถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน

Xiamen-480

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม สะพานเซียงจื๊อ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง มีชื่ออีกชื่อว่าสะพานกวงจี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ้ง ตรงกับปีค.ศ. 1170 โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตรเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิดปิดได้ นำท่านเดินทางสู่เซี๊ยะเหมิน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  JING LONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก   เกาะกู่ล่างหยี่ – สวนดอกไม้ซูจวง – ช้อปปิ้งถนนจงซาน – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารสู่ เกาะกู่ล่างหยี่ (รวมรถไฟฟ้า) อยู่ทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ของเซียะเหมิน ชื่อเกาะกู่ล่างหยี่ ที่มามาจากการกระทบของน้ำกับหิน คือเมื่อน้ำกระทบหินแล้วจะเกินเสียงดังเหมือนกับการตีกลอง ที่เกาะนี้ในสมัยก่อนเมื่อสิ้นราชวงค์หมิง มีท่านเจิ้นเฉินกง เป็นทหารเรือได้อยู่ที่นี่ ในปี ค.ศ.1842 ได้มีการสร้างสถานกงศุลของประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 13 ประเทศตั้งอยู่ที่นี่ จึงเปรียบเสมือนเป็นเกาะนานาชาติ บนเกาะมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมของที่อยู่อาศัยของคนหลากหลายชนชาติให้ชม ที่นี่สะอาดมีน้ำใส เคยมีท่านบาทหลวงขึ้นไปที่เกาะ และสร้างโรงเรียน โบสถ์ ธนาคาร ต่าง ๆ มากมาย หลังสงครามโลกเกาะนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารของประเทศจีน มีพื้นที่ 1.91 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของเซียะเหมิน มีประชากรประมาณ 20,000 คน อากาศที่นั่นบริสุทธิ์มากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเลือกเป็นที่พักผ่อนหย่อนในยามที่เครียดจากงานประจำที่ทำอยู่

นำท่านนั่งรถพลังงานไฟฟ้า ชมทิวทัศน์รอบๆ เกาะ ซึ่งบนเกาะนี้มีการคุมเข้มในเรื่องมลพิษมาก จะไม่ให้รถที่ใช้น้ำมันไม่ว่าจะเป็นนรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นมาวิ่งบนเกาะได้เลยจะยอมให้เฉพาะรถที่ใช้แรงคนหรือรถพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น / นำชม สวนดอกไม้ซูจวง ซึ่งสร้างขึ้นโดยหลี่เอ่อเจีย เศรษฐีชาวไต้หวัน ซึ่งอพยพลี้ภัยสงครามจีน –ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1985และได้เริ่มสร้างสวนนี้ในปี ค.ศ.1913 เป็นสวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติทางทะเล ชมภูเขา ซึ่งมี ซึ่งมีถ้ำ 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง พร้อมเก๋งจีนต่างๆอันสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านเข้ากลับสู่เมืองเซี่ยะเหมิน แวะ ชิมชาจีน หลากหลายรสชาติให้ท่านเลือกสรรค์เป็นของฝาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร อิสระมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆที่ ถนนจงซาน ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งของคนพื้นเมือง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

16.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ เที่ยวบินที่ TG 611 เครื่องแอร์บัส 380 บริการอาหารบนเครื่อง

18.45 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทางเดือน ตุลาคม ธันวาคม
วันที่ 22-27 ต.ค.56, 3-8 ธ.ค.56
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ : 25,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง): 24,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง): 23,900.-
พักเดี่ยว: 5,900.-

กำหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม มกราคม
วันที่ 31 ธ.ค.56 – 03 ม.ค.57
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ : 26,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง): 25,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง): 24,900.-
พักเดี่ยว: 5,900.-

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
- ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
- ค่าที่พัก
- ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน

อัตรานี้  ไม่รวม
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) //
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน

เงื่อนไขการให้บริการ
ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งหน้า Passport , ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
- เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าเสียหาย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , ใบชา , นวดฝ่าเท้า , ผ้าไหม ,ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซี่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ซัวเถา, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์ฮ่องกง, รายการทัวร์ แนะนำ และติดป้ายกำกับ , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>